Predaj pobytov a súvisiacich služieb

  1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vydané spoločnosťou Ostrožovič spol. s r.o. , IČO: 31707751, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 6196/V (ďalej len „prevádzkovateľ“), sa vzťahujú na rezerváciu ubytovacích a s tým súvisiacich služieb (ďalej len „služby“)
    1. Zákazník má možnosť rezervovať si služby prostredníctvom telefonickej alebo mailovej komunikácie.
    1. Rezerváciou služieb zákazník vyhlasuje, že sa s týmito VOP oboznámil a porozumel im. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto VOP jednostranne zmeniť, pričom takáto zmena je voči zákazníkom účinná odo dňa zverejnenia zmeneného znenia VOP, pričom pre rezerváciu zákazníka je rozhodujúce znenie VOP platné a účinné ku dňu uskutočnenia rezervácie zo strany zákazníka.

V prípade, že v súvislosti so zmenou termínu pobytu zákazníka dôjde k tomu, že cena nového pobytu bude nižšia ako bola cena pôvodného pobytu, považuje sa rozdiel vzniknutý medzi pôvodnou cenou a aktuálnou cenou za presunutý pobyt za depozit, ktorý klient môže dočerpať na iných službách počas pobytu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo túto sumu stále považovať za potvrdenú zákazníkom na úhradu. Rozdiel, ktorý vznikol za rezerváciu v novom termíne oproti cene za rezerváciu v pôvodnom termíne, sa zaväzuje zákazník dočerpať na iných doplnkových službách predávaných Poskytovateľom.

Stornopoplatky platné pre rezervácie:

1. 7 dní pred termínom 30 % z ceny ubytovania

2. 3 dní pred termínom 80 % z ceny ubytovania

3.v deň nástupu- nenastúpenie na pobyt 100 % z ceny ubytovania

Vo Veľkej Tŕni, 01.01.2018

Orgán dozoru

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava,

Inšpektorát SOI  pre Košický kraj, Vrátna 3, 040 01 Staré Mesto Košice 

www.soi.sk